Europa och spelbranschen

Det finns ingen sektorsspecifik EU-lagstiftning inom speltjänster. EU-länderna är självständiga i sitt sätt att organisera sina speltjänster, så länge de följer de grundläggande friheterna som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU-fördraget), vilket tolkas av EU-domstolen. Friheten att tillhandahålla tjänster eller att öppna ett företag i ett annat EU-land är särskilt relevant här.

De flesta EU-länder tillåter att åtminstone vissa turspel erbjuds online. Vissa länder tillåter alla spel, medan andra endast tillåter vissa typer som vadslagning, poker eller kasinospel. Vissa europeiska länder har monopol som erbjuder onlinespel. Dessa drivs av en statligt kontrollerad offentlig operatör eller av en privat operatör som erhållit en exklusiv rättighet. Emellertid har ett växande antal EU-länder etablerat licenssystem som gör det möjligt för mer än en operatör att erbjuda tjänster på marknaden.

Reglering av onlinespel i EU-länder kännetecknas av olika regelverk. I ett antal domar har Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) avgjort huruvida nationella regelverk uppfyller EU-lagstiftningen.

Sedan EU-inträdet 2004 har Malta vuxit till ett väletablerat nav för europeiska spelföretag och leverantörer. Den främsta avgörande aspekten för Maltas spelindustri har alltid varit spelregleringarna. Legalt lutar sig den maltesiska spelregleringen på artikel 56 i EU-fördraget vilken föreskriver att det är förbjudet för en medlemsstat att inskränka eller förbjuda friheten att erbjuda tjänster inom unionen om en tjänst erbjuds av en medborgare i ett annat land än där mottagaren av tjänsten är etablerad. Spelbolag som innehar en licens på Malta har därför möjligheten att verka i alla EU-länder. 2019 hade Malta Gaming Authority licensierat fler än 328 spelbolag för att erbjuda olika typer av spel.

EU kommissionen stöder EU-ländernas ansträngningar för att modernisera sina nationella rättsliga ramar för onlinespel, särskilt inom ramen för administrativt samarbete mellan tillsynsmyndigheter för spel. Det ger också stöd för att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenter och utsatta individer, inklusive minderåriga.

Relevanta länkar